Przebudowa budynku na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej w Bełdowie

Beneficjent: Biblioteka Publiczna im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim

Całkowita wartość projektu: 611 004,26 PLN

Dofinansowanie z UE: 300 000,00 PLN

Wkład własny beneficjenta: 311 004,26 PLN

Okres realizacji projektu: 16.02.2018r. –24.12.2018r.  

Projekt wpisuje się w cele LSR: Wzrost konkurencyjności obszarów rybactwa i akwakultury LSR do 2022r. i  Rozwój infrastruktury lokalnej związanej z działalnością rybacką do 2022r., ponieważ w jego ramach zostanie przebudowany budynek Centrum Informacji Turystycznej w Bełdowie gdzie poprzez kompleksowe roboty budowlane obiekt będzie optymalnie dostosowany do funkcji oraz do warunków technicznych, których na dzień dzisiejszy w wielu rejonach nie spełnia. W związku z realizacją projektu obszar RLGD stanie się atrakcyjniejszym miejscem zarówno dla mieszkańców (zwłaszcza dzieci i młodzieży), osób zainteresowanych zamieszkaniem w okolicach wsi Bełdów, a przede wszystkim dla turystów i osób odwiedzających gminę Aleksandrów Łódzki i obszar RLGD. Centrum będzie promować ten teren jako obszar atrakcyjny turystycznie, bogaty w zabytki, dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i rybackie.

Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru:

1) Biblioteka im .Jana Machulskiego posiada doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków krajowych.

2) Wnioskodawca konsultował zapisy wniosku z pracownikami biura RLGD „Z Ikrą”, czego potwierdzeniem jest wpis w rejestrze doradztwa.

3) Dzięki realizacji projektu powstanie nowoczesne Centrum Informacji Turystycznej z którego będą mogli korzystać nie tylko turyści, ale również wszyscy mieszkańcy wsi Bełdów i okolic. Tym samym projekt odpowiada na potrzeby grup defaworyzowanych tj. dzieci i młodzieży oraz osób 50+, którzy stanowią ok. 60% mieszkańców Bełdowa. Warto zauważyć, że projekt odpowiada nie tylko na potrzeby mieszkańców Bełdowa, ale też osób odwiedzających obszar RLGD. Wśród turystów osoby młode i osoby 50+ również stanowią bardzo liczną grupę i są ważnymi uczestnikami ruchu turystycznego.

4) Wnioskodawca przewiduje udział finansowych środków własnych na poziomie 39,61%.

5) Projekt jest realizowany w miejscowości Bełdów , gdzie zamieszkuje wg danych uzyskanych z gminnej ewidencji ludności 318 osób (stan na dzień 18.08.2017).

6) W ramach projektu przewiduje się przebudowę budynku Centrum Informacji Turystycznej w Bełdowie gdzie poprzez kompleksowe roboty budowlane obiekt będzie optymalnie dostosowany do funkcji oraz do warunków technicznych, których na dzień dzisiejszy w wielu rejonach nie spełnia. Modernizacja obiektu przewiduje przebudowę pomieszczeń, wymianę dachu, wymianę instalacji wewnętrznych wraz z kotłownią a  także docieplenie przegród pionowych oraz poziomych a także wykonanie innych robót budowlanych uzupełniających podstawowe prace technologiczne. Projekt będzie innowacyjny w obszarze ochrony środowiska oraz poprzez zastosowanie nowej, ulepszonej technologii.

7) Projekt jest innowacyjny w skali gminy, gdyż  obiekt będzie posiadał parametry bardzo niskiego zużycia energii ( oświetlenie ledowe) oraz zastosowane zostaną czujniki zmierzchowe dla oświetlenia zewnętrznego budynku, optymalizujące zużycie energii, a także cechować będzie się niską emisją szkodliwych związków do atmosfery, dzięki zastosowanemu systemowi ogrzewania gazowemu. Ponadto będzie to jedno z nielicznych centrów informacji turystycznej na terenie RLGD.

8) Operacja zapewnia zintegrowanie celów LSR tj. celu Rozwój infrastruktury lokalnej związanej z działalnością rybacką do 2022r., jak i celu Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i akwakultury LSR do 2022r. Projekt wpłynie nie tylko na rozwój infrastruktury lokalnej, ale także dzięki jego realizacji poprzez funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej będzie propagowane dziedzictwo tego obszaru (nie tylko kulturowe, ale też przyrodnicze, rybackie i historyczne). Budynek będzie również wykorzystywany przez mieszkańców tego terenu do organizacji różnych działań w ramach swoich inicjatyw (spotkań mieszkańców, wydarzeń kulturalnych i integracyjnych itp.).

9) Projekt będzie pozytywnie promował obszar Rybackiej Lokalnej Grupy Działania poprzez użycie logotypu RLGD „Z Ikrą” na tablicy informacyjnej zawierającej zapis o finansowaniu projektu ze środków UE. Ponadto w lokalnej gazecie zostanie opublikowany materiał promocyjny dot. projektu. Produktem realizacji projektu będzie 1 nowe miejsce infrastruktury turystycznej  i rekreacyjnej w ramach LSR. Rezultatem będzie liczba osób korzystających z nowego obiektu infrastruktury, którą szacuje się na 500 osób w roku następującym po zakończeniu realizacji projektu.

 

Sprawdź na FB!