Regulamin Biblioteki

REGULAMIN

DLA CZYTELNIKÓW  BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

 

I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Podstawę prawną wydania i stosowania Regulaminu stanowi Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku ( Dz.U. Nr 85 poz. 539, Dz. U. z 1998 r. Nr 106 poz. 668, Dz. U. z 2001 r. Nr 129 poz. 1440 oraz Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984) oraz Statut Biblioteki Publicznej z dnia 23 lutego 2000 roku.

§ 2

Postanowienia Regulaminu dotyczące odpowiedzialności materialnej czytelników w stosunku do Biblioteki regulują przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym art. art.: 56, 65, 78, 118, 123, 124, 354, 363, 471, 476, 477, 483, 484, 485, 499, 710, 712, 714, 716, 718.

§ 3

Postanowienia Regulaminu dotyczące wypełniania przez czytelników kart zobowiązań z danymi osobowymi tych osób oraz ich wykorzystania przez Bibliotekę reguluje Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 oraz Nr 153 poz. 1271)

§ 4

Postanowienia Regulaminu dotyczące wypożyczenia, wykonywania kserokopii, przepisywania, przerysowania z książek i czasopism  reguluje Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r Nr 80 poz. 904, Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz. 1402, Dz. U. z 2002 r. Nr 126 poz. 1068 oraz Nr 197 poz. 1662).


II

ZBIORY BIBLIOTEKI    

§ 5

   1. Biblioteka gromadzi i udostępnia czytelnikom:

a) księgozbiór zasadniczy – do wypożyczeń na zewnątrz – z zakresu: literatury pięknej i popularnonaukowej różnych dziedzin wiedzy, nauki i sztuki,

b) księgozbiór  podręczny – do korzystania na miejscu, czasopisma,

c)kartoteki zagadnieniowe.

  2. Biblioteka udostępnia zbiory:

a) w systemie wolnego dostępu czytelników do regałów,

b) na miejscu – za pośrednictwem bibliotekarza – z księgozbioru podręcznego i kartotek zagadnieniowych.

 

III

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

§ 6

1.  Wypożyczanie  zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne.

2. Przy zapisie zgłaszający się powinien :

a) okazać dowód osobisty lub inny dokument z fotografią stwierdzającą: imię, nazwisko, aktualne stałe miejsce zamieszkania oraz serię i numer dokumentu osoby zapisującej się  do Biblioteki,

b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania postanowień Rgulaminu.

3.  Za niepełnoletniego czytelnika  odpowiadają i podpisują kartę zapisu  rodzice lub opiekunowie prawni.

4.  Bibliotekarz corocznie uaktualnia kartę zapisu czytelnika,  

a) czytelnik obowiązany jest do powiadomienia Biblioteki o zmianach: nazwiska, adresu  zamieszkania, szkoły lub pracy, dokumentu tożsamości.

 

5   Kaucje

a) przy zapisie do Biblioteki i pierwszym wypożyczeniu zbiorów bibliotecznych od czytelników nie będących stałymi mieszkańcami Aleksandrowa Łódzkiego pobiera się jednorazową kaucję za pokwitowaniem w wysokości 20 zł. (dwadzieścia złotych) od jednego woluminu.

b) w wypadkach szczególnych, jeśli wartość książki jest znaczna bibliotekarz ma prawo podnieść  wartość kaucji

c) Biblioteka zwraca kaucję czytelnikowi z chwilą jego rezygnacji z usług Biblioteki i po zwrocie wszystkich wypożyczonych zbiorów bibliotecznych.

6.  W Bibliotece obowiązuje:

a) cisza,

b) kulturalne zachowanie,

c) zakaz palenia tytoniu oraz używania innych środków odurzających,

d) zakaz używania telefonów komórkowych,

e) zakaz wprowadzania psów,

f) zakaz poruszania się na łyżwach, rolkach itp.,

g) zakaz akwizycji,

h) nie zapisuje się do Biblioteki osób nietrzeźwych.

 

IV

ZASADY WYPOŻYCZANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

§ 7

1  Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo do 4 woluminów na okres 1 miesiąca.

2  Termin zwrotu lektur szkolnych mija po upływie 2 tygodni z uwagi na duże zapotrzebowanie tych wydawnictw.

3   W uzasadnionych przypadkach (choroba) bibliotekarz może podwyższyć liczbę wypożyczonych przez czytelnika książek.

4   Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników,

a) przy przedłużeniu terminu zwrotu książek czytelnik obowiązany jest do ich okazania celem przerejestrowania na kolejny termin,

b) czytelnik ma prawo wypożyczyć kolejne książki, jeżeli książki wypożyczone wcześniej zostały zwrócone do Biblioteki,

c) czytelnik w szczególnych wypadkach (choroba) może prosić o przedłużenie książki telefonicznie,

d) czytelnik przetrzymujący książki ponad ustalony w Regulaminie termin nie może wypożyczyć kolejnych pozycji.

5.  Każdorazowe wypożyczanie książek czytelnik potwierdza podpisem na karcie książki.

6.   Z księgozbioru podręcznego czytelnicy korzystają wyłącznie na miejscu w Bibliotece.

7.   Termin zwrotu wypożyczonych czasopism upływa po 1 tygodniu od daty wypożyczenia,

a) z numerów bieżących gazet i czasopism czytelnicy korzystają w lokalu Biblioteki.

b) Czytelnik może złożyć zamówienie na aktualnie wypożyczoną pozycję.

c) Czytelnicy niepełnoletni mogą wypożyczyć książki dla dorosłych za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych odnotowaną w karcie zapisu.

 

V

POSZANOWANIE ZBIORÓW BIBLIOTEKI

§ 8

 1.   Czytelnik obowiązany jest do troskliwego obchodzenia się ze zbiorami bibliotecznymi:

     – nie należy niszczyć podkreśleniami tekstu, uwagami na marginesach, wyrywaniem kartek,  

     – należy chronić przed uszkodzeniami, kradzieżą i in.

2. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczonej książki przed jej wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

 

VI

INFORMACJE I PORADY

§ 9

 1. Przy zapisie czytelnika Bibliotekarz udziela informacji o księgozbiorze i książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych i in.

a) na życzenie czytelnika bibliotekarz – w miarę możliwości – udziela informacji bibliograficznych i rzeczowych.

2. W przypadku braku książki w Bibliotece na życzenie czytelnika bibliotekarz udziela informacji, w których najbliższych placówkach żądane pozycje mogą być dostępne.

3. Biblioteka na życzenie czytelnika może wykonać odpłatnie usługi kserograficzne. Wysokość opłat za usługi reguluje cennik – do wglądu przy wykonywanej usłudze. Czytelnika dokonującego kserokopii, kopii, przerysowania lub przepisywania fragmentów zbiorów bibliotecznych obowiązują przepisy Ustawy o prawie autorskim.

4. Życzenia i zażalenia dotyczące funkcjonowania placówki czytelnicy mogą zgłaszać do kierownika Biblioteki, a w przypadku jego nieobecności – do dyżurującego bibliotekarza.

 

VII

SANKCJE REGULAMINOWE

§ 10

 1. Za przetrzymanie książek Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 1 zł od 1 pozycji książkowej za każdy miesiąc po ustalonym terminie zwrotu,

a) Biblioteka może zamiast opłat z tytułu przetrzymania książek przyjąć dary książkowe przydatne w zbiorach.

2.  Po upływie ustalonego terminu zwrotu książki Biblioteka wysyła do czytelnika lub osoby poręczającej na karcie zapisu kolejno trzy upomnienia, a następnie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru tzw. „wezwanie ostateczne” dotyczące zwrotu książek,

a) w przypadku braku odpowiedzi na wysłane upomnienia dotyczące dzieci i młodzieży, Biblioteka  ma prawo powiadomić szkołę, której uczniem jest czytelnik.

3. Czytelnik lub osoba poręczająca, do której zostały wysłane pisemne upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty oraz opłaty pocztowe w wysokości ceny znaczków pocztowych.

Za wszelkie opłaty, pobierane od czytelników Biblioteka wystawia pokwitowania.

4.  Po otrzymaniu upomnienia czytelnik obowiązany jest bezzwłocznie zgłosić się do Biblioteki, zwrócić wypożyczone pozycje i uiścić kary regulaminowe za ich przetrzymanie,

a) Czytelnik przetrzymujący czasopisma ponad regulaminowo ustalony termin (§ 7 ust. 7) może być pozbawiony prawa ich wypożyczania czasowo lub całkowicie.

5. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych odpowiada czytelnik, który zobowiązany jest do odkupienia identycznego egzemplarza i pokrycia kosztów jego oprawy introligatorskiej.

6. Odszkodowanie za zgubione lub zniszczone zbiory biblioteczne, których czytelnik nie może odkupić wynosi tyle, ile wartość rynkowa lub antykwaryczna.

7. W przypadku wypożyczenia dzieła wielotomowego i niezwrócenia jednego z tomów czytelnik wpłaca równowartość całości dzieła, zgodnie z ust. 6.

8. W przypadkach szczególnie uzasadnionych kierownik Biblioteki może zaproponować czytelnikowi, aby za zgubioną lub zniszczoną książkę (czasopismo) przekazał inną książkę, uznaną za przydatną w zbiorach.

9. W przypadku, kiedy zgubienie lub zniszczenie książki nastąpiło na skutek wypadku losowego (pożar, kradzież, itp.) kierownik Biblioteki może zadecydować o rezygnacji Biblioteki z odszkodowania za zbiory biblioteczne oraz z kar regulaminowych tylko w przypadku złożenia przez czytelnika odpowiedniego zaświadczenia uprawnionych do tego organów.

10. Jeżeli czytelnik mimo upomnień, wysłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

11. Książki, których mimo starań nie udało się odzyskać (zgon, wymeldowanie bez możliwości ustalenia nowego adresu, i in.) spisywane są ze stanu inwentarza w trybie ustalonym odrębnymi przepisami.

 

VIII

ZASADY KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO

§ 11

 1. Stanowisko komputerowe służy wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu. Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail) lub gier i zabaw.
 2. Programy te udostępnione są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń.
 3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 4. Wypożyczając programy, użytkownik musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu oraz przedłożyć dokument tożsamości. Bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu, lecz może udzielić pomocy w jego obsłudze, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
 5. Użytkownik biblioteki może korzystać z programu „KATALOG”.
 6. Z drukarki można korzystać za zgodą bibliotekarza po uiszczeniu opłaty według cennika biblioteki, rekompensującej zużycie papieru oraz atramentu do drukarki. Drukować można jedynie fragmenty wypożyczonych programów.
 7. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę. Po zakończeniu pracy należy oddać bibliotekarzowi wypożyczone programy. Ograniczenie czasowe wynika z faktu posiadania tylko jednego stanowiska komputerowego.
 8. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące w ciszy i nie zakłócające rytmu pracy biblioteki.
 9. Korzystając z programów emitujących dźwięk, należy ustawić głos stosunkowo cicho. Bibliotekarz może zlecić wyłączenie dźwięku.
 10. Internet służy jedynie do celów edukacyjnych (np. rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych). Czytelnik jest zobowiązany podać bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.
 11. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 12. Po zapoznaniu się z regulaminem, czytelnik podaje obsługującemu go bibliotekarzowi swoje imię i nazwisko, adres oraz podpisuje się, akceptując tym samym regulamin.
 13. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego.
 14. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada (materialnie) użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

 

IX

ZASADY KORZYSTANIA Z INTERNETU

§ 12

 1. Wyszukiwania internetowe mogą służyć wyłącznie celom informacyjnym, a w szczególności informacji bibliotecznej i bibliograficznej.
 2. Indywidualna sesja internetowa może trwać pół godziny z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych czytelników czekających na dostęp do komputera z Internetem.
 3. Użytkownik może korzystać jednocześnie tylko z jednego programu komputerowego.
 4. Czytelnik wyrażający wolę korzystania z Internetu obowiązany jest poinformować o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza oraz wypełnić otrzymany formularz.
 5. Pracownicy na życzenie użytkownika udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik.
 6. Pracownicy mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez czytelnika przy komputerze.
 7. Dostęp do Internetu w Bibliotece nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc lub treści obraźliwe, nie może również służyć popełnianiu czynów niezgodnych z prawem.
 8. Użytkownikowi korzystającemu z Internetu zabrania się:
 • ściągania plików na dyskietki i dysk lokalny,
 • prowadzenia działalności komercyjnej i służącej celom prywatnym,
 • uruchamiania gier komputerowych,
 • korzystania z serwerów CHAT, IRC i innych mających wyłącznie rozrywkowy charakter.
 1. Niedozwolone są wszelkie działania powodujące dewastację lub uszkodzenie komputera, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu.
 2. Czytelnik ponosi materialną odpowiedzialność za wszelkie szkody lub koszty naprawy oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu.
 3. Bibliotekarz może odmówić czytelnikowi dostępu do komputera jeżeli uzna, że czytelnik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.
 4. Za wydruki pobierane są opłaty według cennika, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmiany opłat związanych z korzystaniem z Internetu.
 6. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad pozbawia czytelnika prawa korzystania z Internetu.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1.10.2003

 

X

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 13

 1. Przestrzeganie przepisów niniejszego Regulaminu obowiązuje wszystkich czytelników korzystających ze zbiorów Biblioteki i podlegających jej filii bibliotecznych.
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być decyzją kierownika Biblioteki lub jej filii zawieszony czasowo lub całkowicie pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.
 3. Sprawy sporne między bibliotekarzem a czytelnikiem rozstrzyga kierownik Biblioteki.
 4. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem 1.09.2003 i będą obowiązywały po 30 dniach od daty ogłoszenia tj. od dnia 1.10.2003