Regulamin

Zarządzenie nr 18/2022
Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jana Machulskiego
w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetowi Trzeciego
Wieku w Aleksandrowie Łódzkim.

Na podstawie § 7 Statutu Biblioteki Publicznej im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim

Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Jana Machulskiego
w Aleksandrowie Łódzkim
zarządza co następuje:

§ 1
Nadaję Regulamin Organizacyjny Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Aleksandrowie Łódzkim, którego tekst stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Traci moc zarządzenie nr 14/2022 Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Aleksandrowie Łódzkim.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 18/2022
Dyrektora Biblioteki Publicznej
im. Jana Machulskiego
w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 30 grudnia 2022 roku.

Regulamin Organizacyjny
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Aleksandrowie Łódzkim

§ 1
Uniwersytet Trzeciego Wieku, zwany w dalszej części UTW, jest komórką organizacyjną Biblioteki Publicznej im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim, działa na podstawie statutu tej biblioteki.

§ 2
Celem UTW jest aktywizacja, integracja oraz rozwój intelektualny i psychofizyczny jego słuchaczy, realizowany poprzez działalność edukacyjną, kulturalną i społeczną.

§ 3
Działalność UTW ma być pożyteczna, przyjemna i dostępna dla wszystkich uczestników zajęć bez względu na Ich wiek, wykształcenie, płeć i stan zatrudnienia.

§ 4
Podstawowe formy działalności UTW to:
1) wykłady popularno-naukowe z zakresu różnych dziedzin nauki,
2) prowadzenie uzupełniających, wielotematycznych zajęć dodatkowych dla słuchaczy UTW,
3) organizowanie udziału Słuchaczy UTW w życiu kulturalnym i społecznym.

§ 5
Słuchaczem UTW może zostać każda pełnoletnia osoba, posiadająca pełnię praw obywatelskich, która pragnie pogłębiać swoją wiedzę i zainteresowania oraz rozwijać się intelektualnie, dbać o kondycję psychofizyczną, i przejawiać aktywność społeczną.

§ 6
Słuchacze UTW uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność a Biblioteka Publiczna im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ich nieszczęśliwe wypadki.
§ 7
1. Osoby zakwalifikowane do udziału w życiu UTW zobowiązane są wnosić roczną opłatę administracyjną oraz opłaty za zajęcia dodatkowe (zgodnie z Deklaracją osób wstępujących lub kontynuujących zajęcia).
2. Wysokość rocznej opłaty administracyjnej oraz opłat za zajęcia dodatkowe ogłasza odrębnym zarządzeniem dyrektor Biblioteki Publicznej im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim.
3. Opłaty należy wnieść w wyznaczonym terminie na konto bankowe Biblioteki Publicznej im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim, nr: 71 878000070000387010000003 z dopiskiem „UTW – roczna opłata administracyjna” bądź opcjonalnie „UTW – opłata za zajęcia dodatkowe”, z podaniem ich nazwy. Dowód wpłaty stanowi podstawę wydania legitymacji słuchacza, uprawniającej do udziału w opłaconych zajęciach oraz przedłużania jej ważności w kolejnych latach.

§ 8
Przepisy Ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” nie dotyczą Słuchaczy UTW.

§ 9
Działalnością UTW kieruje Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim z pomocą wyznaczonego przez siebie pracownika.

§ 10
Słuchaczy UTW obowiązuje: godne zachowanie, wzajemna życzliwość i tolerancja.

§ 11
Ustanie członkostwa w UTW następuje:
1) po złożeniu rezygnacji,
2) w przypadku nie wniesienia opłat obowiązkowych,
3) z powodu skreślenia z listy słuchaczy (np. za rażące zachowanie).

§ 12
Decyzję, o której mowa w § 11 pkt 3 podejmuje dyrektor Biblioteki Publicznej im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim na wniosek pracownika biblioteki, o którym mowa w § 9.

§ 13
Adres siedziby UTW: Aleksandrów Łódzki, ul. Ludwika Waryńskiego 22/26.

Dyrektor
Krzysztof Kozanecki