Regulamin

Regulamin Organizacyjny Uniwersytet Trzeciego Wieku w Aleksandrowie Łódzkim

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) jest jednostką organizacyjną Biblioteki Publicznej im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim, działa na podstawie Statutu Biblioteki

2. Celem UTW jest aktywizacja, integracja oraz rozwój intelektualny i psychofizyczny jego Słuchaczy, realizowany poprzez działalność edukacyjną, kulturalną i społeczną.

3. Działalność UTW ma być pożyteczna, przyjemna i dostępna dla wszystkich uczestników zajęć bez względu na Ich wiek, wykształcenie, płeć i stan zatrudnienia.

4. Podstawowe formy działalności UTW to:

– realizacja cyklu wykładów popularno-naukowych z zakresu różnych dziedzin nauki. W celu realizacji tej formy działalności Uniwersytet współpracuje z UTW Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetem Łódzkim, Społeczną Akademia Nauk oraz niezależnymi wykładowcami.

– prowadzenie uzupełniających, wielotematycznych zajęć dodatkowych dla Słuchaczy UTW;

– organizowanie udziału Słuchaczy UTW w życiu kulturalnym i społecznym.

5. Słuchaczem UTW może zostać każda osoba, posiadająca pełnię praw obywatelskich, która pragnie pogłębiać swoją wiedzę i zainteresowania oraz rozwijać się intelektualnie, dbać o kondycję psychofizyczną, i przejawiać aktywność społeczną.

6. Osoby zakwalifikowane do udziału w życiu UTW zobowiązane są wnosić opłatę administracyjną oraz opłaty za zajęcia dodatkowe (zgodnie z Deklaracją osób wstępujących lub kontynuujących zajęcia).

7. Opłaty należy wnieść w wyznaczonym terminie na konto bankowe Biblioteki Publicznej im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim, nr: 71 878000070000387010000003 z dopiskiem „UTW – opłata administracyjna” bądź opcjonalnie „UTW – opłata za zajęcia dodatkowe”, z podaniem ich nazwy. Dowód wpłaty stanowi podstawę wydania legitymacji Słuchacza, uprawniającej do udziału w opłaconych zajęciach oraz przedłużania jej ważności w kolejnych latach. Wysokość opłat jest ogłaszana corocznie.

8. UTW działa w oparciu o rok akademicki podzielony na dwa semestry (udział w kolejnych latach wymaga przedłużenia uczestnictwa stosowną opłatą administracyjną).

9. Przepisy Ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” nie dotyczą Słuchaczy UTW.

10. Działalnością UTW kieruje Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim z pomocą wyznaczonego przez siebie pracownika.

11. Słuchaczy UTW obowiązuje: godne zachowanie, wzajemna życzliwość i tolerancja.

12. Ustanie członkostwa w UTW następuje: po złożeniu rezygnacji, w przypadku nie wniesienia opłat obowiązkowych, z powodu skreślenia z listy Słuchaczy (np. za rażące zachowanie).

Data: 04.03.2017 r. Zatwierdził: Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim –

Sylwana Plucińska