Deklaracja dostępności

Wstęp

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności.

Placówka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń. Do elementów potencjalnie niezgodnych każdy ma prawo żądać dostępu alternatywnego.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 18.09.2020 r.

Deklarację została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 01.03.2022 r.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

E-mail: alebib@tlen.pl
tel. 422 764 018

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy jest również za pomocą danych kontaktowych placówki.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730), lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Żądanie można złożyć na niniejszym formularzu (kliknij w link).

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu. Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem przysługuje prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2010-07-23

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji:       2017-02-12

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Biblioteka Publiczna im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim

95-070 Aleksandrów Łódzki
plac Tadeusza Kościuszki 12
www.alebiblioteka.pl
e-mail: alebib@tlen.pl
tel. 422 764 018

Skróty klawiszowe:

Strona obsługuje następujące skróty klawiszowe:

  • TAB – przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
  • Ctrl + F – przejście do wyszukiwarki
  • ESC – anulowanie operacji
  • Powiększenie czcionki dokonuje się za pomocą Ctrl +, a pomniejszenie Ctrl –

Dostępność architektoniczna

Parter budynku Biblioteki Głównej (pl. Kościuszki 12, Aleksandrów Łódzki), Filii w Bełdowie, oraz Klubu Kultury w Sobieniu są  dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek Biblioteki Głównej (pl. Kościuszki 12, Aleksandrów Łódzki) posiada pochylnię dla wózków inwalidzkich, Filia w Bełdowie posiada schodołaz oraz toaletę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Klub Kultury w Sobieniu posiada pochylnię i toaletę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie Filie wyposażone są w pętle indukcyjne.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych wyznaczone są przy Bibliotece Głównej oraz Filii nr 1 (pl. Kościuszki 12) oraz przy Filii w Bełdowie (Bełdów 37)

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Brak ograniczeń dla wstępu do placówki psów asystujących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824)  Biblioteka Publiczna im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu następujące formy kontaktu:

•        poczta elektroniczna na adres: alebib@tlen.pl

•        telefonicznie 42 276 40 18

•        bezpośrednio w Bibliotece Głównej, pl. Kościuszki 12, 95-070 Aleksandrów Łódzki, lub wybranej Filii

•        ePUAP: biblioteka-al/SkrytkaESP

 

Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Bibliotece Publicznej im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim przysługuje prawo do skorzystania z usług:

•        tłumacza PJM ( polski język migowy)

 

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Bibliotece. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu wniosku (kliknij w link).

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, skrytkę ePUAP lub złożyć w Bibliotece.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Dyrektor Biblioteki zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

 

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych