Wesołych Świąt :-) !

Grafika z życzeniami, wesołych Świat!

Wszystkim czytelnikom i przyjaciołom naszej Biblioteki życzymy Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

 

„Łamię się z wami dziś opłat­kiem bia­łym,
Wy wszy­scy moi, da­le­cy, czy bli­scy:
Wy, co za błęd­nej gwiaz­dy ide­ałem
Po świe­cie­ście się roz­pro­szy­li ca­łym.
Wy, co pi­je­cie z rzek lo­do­wych zdroi,
Du­cha nie da­jąc pod tro­ski na­wa­łem,
Wy wier­ni, moc­ni, wy­trwa­li — wy wszy­scy,
Któ­rych rząd ja­sny przed wzro­kiem mi stoi;
Zwią­za­ni ze mną wę­złem wiecz­nie trwa­łym,
Z wami się ła­mię dziś opłat­kiem bia­łym.

I z wami, któ­rzy w ży­ciu cięż­kim tru­dzie
Orze­cie zie­mi na­szej za­gon twar­dy,
Czy­ste­go ser­ca i uczyn­ków lu­dzie,
W któ­rych duch miesz­ka na pod­łość za har­dy,
Wy, co gro­dzi­cie się mu­rem po­gar­dy
Od tego, co jest peł­za­nia za­ka­łem;
W żad­ne­go bło­ta nie­sta­rza­ni bru­dzie,
Któ­rym Bóg za to da dziś sen o cu­dzie:
Uka­że nie­bo z jego bla­skiem ca­łym,
Z wami się ła­mię dziś opłat­kiem bia­łym.

Z wszyst­ki­mi, któ­rych nie­ska­la­ne dło­nie,
Z wszyst­ki­mi, któ­rych po­sta­cie nie­zgię­te,
Przez to, co ko­cha w wła­snem mo­jem ło­nie,
I w każ­dej ludz­kiej pier­si jest mi świę­te,
Dla Chry­stu­so­wej gwiaz­dy, co dziś pło­nie,
Dla Boga, któ­ry w ludz­ko­ści się ro­dzi,
Gdy du­chy ludz­kie idą wnie­bo­wzię­te,
Dla tego, co nam w nędz i trosk po­wo­dzi
Zo­sta­je ja­snem, czy­stem i wspa­nia­łem,
Łamię się z wami dziś opłat­kiem bia­łym.

Maria Ilnicka – Opłatek wigilijny